Yhteistyössä

Mikä on lainan takaus ja miksi se on tärkeää?

Lainan takaus

Lainan takaus tarkoittaa sitä, että kolmas osapuoli, eli takaaja, sitoutuu vastuuseen lainan takaisinmaksusta siinä tapauksessa, että lainanottaja ei pysty hoitamaan sitä itse. Tämä kolmas osapuoli voi olla esimerkiksi yksityishenkilö tai yritys. Luoton takaus on tärkeä, koska se auttaa lainanhakijaa saamaan lainan, jonka hän muuten ei välttämättä saisi.

Lainan takauksen myötä lainanottaja voi saada isomman lainan, paremmat lainaehdot tai laina voidaan myöntää, vaikka lainanottajalla olisi heikot luottotiedot. Takauksella voidaan siis parantaa lainanhakijan luottokelpoisuutta.

Toisaalta lainan takaus on merkittävä sitoumus takaajalta, sillä takaus voi johtaa takaajan taloudellisen tilanteen heikentymiseen ja luottotietojen menetykseen, jos lainanottaja ei pysty hoitamaan lainan takaisinmaksua. Tästä syystä lainan takaukseen liittyy aina merkittävä vastuu, jonka takaajan on hyvä ymmärtää ennen takauksen antamista.

Lainan takaajan rooli

Kun keskustellaan lainan takauksesta, takaajan rooli on yksi tärkeimmistä ymmärrettävistä seikoista. Takaaja on henkilö tai organisaatio, joka sitoutuu maksamaan lainan takaisin, jos lainanottaja ei pysty tekemään niin. Tämä on merkittävä sitoumus, joka tuo takaajalle sekä velvollisuuksia että vastuita.


Kuka voi toimia takaajana?

Periaatteessa kuka tahansa henkilö tai yritys, jolla on riittävä taloudellinen vakuus, voi toimia takaajana. Kuitenkin takaajaksi haluavan henkilön on pystyttävä osoittamaan, että hänellä on kyky maksaa laina takaisin, jos lainanottaja ei pysty sitä tekemään. Tämä tarkoittaa usein, että takaajan on esitettävä joitakin takausta tukevia dokumentteja, kuten palkkatodistuksia tai verotietoja.


Takaajan velvollisuudet ja vastuut

Ymmärtääkseen takaajan roolia on tärkeää tietää, mitä velvollisuuksia ja vastuita tämä rooli tuo mukanaan. Takaaja sitoutuu maksamaan lainan takaisin, jos lainanottaja ei pysty tekemään niin. Tämä voi tarkoittaa koko lainasumman maksamista, ja joissakin tapauksissa myös mahdollisia myöhästymismaksuja ja muita kuluja. Tämä vastuu on voimassa, kunnes laina on kokonaan maksettu takaisin, tai kunnes takaajan vastuu voidaan muulla tavoin purkaa.


Miten takaajan rooli eroaa lainan päävelallisesta?

Takaajan rooli eroaa lainan päävelallisesta siinä, että takaaja ei yleensä hyödy lainasta suoraan. Päävelallinen on se henkilö, joka on lainan varsinainen hakija ja joka käyttää lainan hyväkseen esimerkiksi uuden asunnon hankintaan tai muihin suuriin hankintoihin. Takaaja puolestaan tulee mukaan kuvioon vain, jos lainanottaja ei pysty hoitamaan lainanhoitovelvollisuuksiaan.


Lainan takauksen hyödyt ja riskit

Lainan takauksella on sekä hyötyjä että riskejä riippuen siitä, oletko lainanottaja vai takaaja. Seuraavaksi käsittelemme molempien näkökulmia.


Miten lainan takaus hyödyttää lainaa hakevaa henkilöä?

Vipin takaus voi avata mahdollisuuden lainan saamiselle niille, jotka eivät muuten pystyisi sitä saamaan. Tämä voi johtua esimerkiksi riittämättömistä tuloista, huonoista luottotiedoista tai siitä, että hakija on itsenäinen yrittäjä tai opiskelija. Lainan takaajan läsnäolo lisää pankin tai muun lainan myöntäjän luottamusta, sillä takaaja vastaa lainan takaisinmaksusta, jos lainanottaja ei pysty siihen.


Mitkä ovat lainan takaajan riskit ja kuinka niitä voi hallita?

Takaajana toimimisen suurin riski on, että jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin, takaaja on velvollinen maksamaan lainan kokonaan tai osittain. Tämä voi johtaa taloudellisiin vaikeuksiin, jos takaaja ei ole varautunut tähän mahdollisuuteen. Riskiä voi hallita selvittämällä etukäteen lainanottajan taloudellisen tilanteen ja varmistamalla, että hänellä on realistinen suunnitelma lainan takaisinmaksuun. Lisäksi on suositeltavaa, että takaajalla on riittävästi säästöjä tai tuloja, jotta hän kykenee maksamaan lainan takaisin, jos siihen tulee tarve.


Riskien hallinta

Takaajan kannattaa aina harkita tarkkaan riskit ennen sopimuksen allekirjoittamista. Lainan takauksen riskit voivat olla huomattavat, ja ne voivat vaikuttaa takaajan omaan taloudelliseen tilanteeseen. Takaajan onkin tärkeää ymmärtää kaikki velvollisuudet ja mitä seurauksia lainan takauksesta saattaa seurata, ennen kuin hän sitoutuu takaamaan lainan.


Hyötyjen ja riskien punninta

Ennen lainan takaukseen ryhtymistä on tärkeää punnita sen hyödyt ja riskit huolellisesti. Vaikka lainan takaus voi auttaa toista henkilöä saamaan tarvitsemansa lainan, se voi myös asettaa takaajan taloudelliseen vastuuseen, jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin.

Henkilötakaaja


Miten lainan takaus käytännössä tapahtuu?

Lainaamista koskevien vaiheiden ymmärtäminen on tärkeää, ja sama pätee myös lainan takauksen prosessiin. Läpinäkyvyys ja selvä tieto prosessista auttavat sekä lainanottajaa että takaajaa valmistautumaan siihen, mitä on odotettavissa.


Lainan takauksen hakeminen: vaiheet ja tarvittavat asiakirjat

Lainan takauksen hakeminen alkaa yleensä lainanottajan ja takaajan välisellä keskustelulla. Kun molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä lainan takauksesta, lainan hakuprosessi etenee seuraaviin vaiheisiin. Lainanottaja hakee lainan, mainiten tarpeen takaajalle. Lainanantaja tarkistaa sitten sekä lainanottajan että takaajan luottotiedot. Tämä on välttämätöntä, sillä lainanantajan on varmistettava, että takaaja pystyy selviämään mahdollisista velvoitteista, jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin.

Vaadittavat asiakirjat vaihtelevat lainanantajasta ja lainatyypistä riippuen, mutta yleisiä asiakirjoja ovat todistukset tuloista, varallisuudesta ja veloista, sekä henkilöllisyystodistus. Takaajan on oltava valmis toimittamaan nämä tiedot lainanantajalle.


Mitä tapahtuu, jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin?

Jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin, takaajan vastuulla on hoitaa maksut. Tämä voi tarkoittaa lainan määrän maksamista kokonaan tai osittain, riippuen takauksen ehdoista. Lainanantaja voi käynnistää perintäprosessin takaajaa vastaan, mikä voi johtaa merkintään luottotiedoissa, jos velkaa ei hoideta ajallaan. Takaajalla on oikeus suorittaa velkansa kuittaamalla se päävelan saatavalla, joka hänellä on velkojalta.


Takaussitoumuksen vapautus: millä ehdoin ja kuinka se tapahtuu?

Takaussitoumus päättyy automaattisesti, kun laina on maksettu kokonaisuudessaan. Joissakin tapauksissa takaaja voi kuitenkin pyytää vapautusta takaussitoumuksesta. Ehdot ja prosessi takaussitoumuksen vapauttamiseksi vaihtelevat lainanantajien välillä. Yleisesti ottaen, lainanantaja arvioi lainanottajan taloudellisen tilanteen ja päättää, onko tämä kykenevä hoitamaan lainan ilman takaajaa. Jos lainanantaja suostuu vapauttamaan takaajan, tämä vapautuu kaikista velvollisuuksistaan luoton suhteen.


Lainan takauksen vaikutus luottotietoihin

Lainan takaaja

Lainan takauksen hyväksyminen on merkittävä sitoutuminen, jolla voi olla vaikutuksia takaajan taloudelliseen profiiliin ja luottotietoihin. Tässä osiossa pureudutaan siihen, millaisia vaikutuksia takauksella on sekä takaajan että lainanottajan luottotietoihin.


Miten lainan takaus vaikuttaa takaajan luottotietoihin?

Takaajana toimiminen voi vaikuttaa luottotietoihin monin tavoin. Ensinnäkin, takaajan hyväksyessä takausvastuun, se ilmoitetaan luottotietorekisteriin. Tämä merkintä ei itsessään vaikuta luottotietoihin negatiivisesti, mutta se saattaa vaikuttaa takaajan mahdollisuuksiin saada luottoa tulevaisuudessa, sillä pikavipin takaus huomioidaan takaajan velkavastuissa.

Luottotietoihin tulee maksuhäiriömerkintä, jos luoton päävelallinen ei pysty maksamaan lainaa sovitusti ja takaaja ei myöskään hoida velvoitettaan maksaa lainaa takaisin. On siis tärkeää ymmärtää, että takaajan vastuulla on hoitaa velka, jos päävelallinen ei siihen pysty, jotta välttäisi mahdolliset negatiiviset merkinnät luottotiedoissaan.


Lainan takauksen vaikutus lainanottajan luottotietoihin

Laina, jossa on takaaja, ei itsessään vaikuta lainanottajan luottotietoihin sen kummallisemmin kuin muutkaan lainat. Lainanottajan luottotiedoissa näkyy luonnollisesti otettu laina, mutta takaajan olemassaolo ei sitä erityisesti korosta. Lainan takaus kuitenkin suojaa lainanottajaa siinä tilanteessa, että hän ei itse kykenisi hoitamaan lainansa takaisinmaksuvelvoitetta.

Mikäli lainanottaja ei pysty maksamaan lainaansa takaisin ja takaajakaan ei maksa, tulee lainanottajan luottotietoihin maksuhäiriömerkintä, joka heikentää merkittävästi mahdollisuuksia saada luottoa tulevaisuudessa. On siis tärkeää, että niin lainanottaja kuin takaajakin ymmärtävät heille asetetut velvoitteet ja vastuun, joka kulutusluoton takaukseen liittyy.


Voit kilpailuttaa vakuudettoman pikavipin Vippi.org palvelussa

Vippi.org on palvelu, joka tarjoaa lainanhakijoille mahdollisuuden kilpailuttaa vakuudettomat pikavipit. Palvelun käyttö on yksinkertaista ja nopeaa. Sinun tulee ainoastaan syöttää palveluun tarvitsemasi lainasumma, maksuaika sekä muutamia perustietoja itsestäsi. Näiden tietojen perusteella Vippi.org etsii sinulle lainan tarjoajat, jotka voivat tarjota sinulle parhaat ehdot lainallesi.

Vakuudeton laina tarkoittaa, että lainaa myönnettäessä ei vaadita erillistä vakuutta tai takaajaa. Tämä tekee lainan hausta helppoa ja nopeaa, sillä sinun ei tarvitse etsiä sopivaa takaajaa tai erillistä vakuutta lainalle. Toisaalta vakuudeton laina saattaa olla korkotasoltaan hieman korkeampi kuin vakuudellinen laina, sillä lainan tarjoaja ottaa suuremman riskin.

Vippi.org tarjoaa mahdollisuuden vertailla eri lainatarjouksia ja näin löytää laina, joka sopii parhaiten omiin tarpeisiin. Tämä säästää aikaa ja vaivaa, kun ei tarvitse itse etsiä ja vertailla eri lainapalveluita.

Vippi.org ja vakuudettoman lainan kilpailuttaminen:

  • Helppokäyttöinen ja nopea palvelu, joka auttaa sinua kilpailuttamaan vakuudettomat pikavipit.

  • Vippi.org etsii sinulle useita eri lainatarjouksia antamiesi tietojen perusteella.

  • Vakuudettoman pikavipin hakeminen on nopeaa ja yksinkertaista, sillä se ei vaadi takaajaa tai erillistä vakuutta.

Muista kuitenkin aina kilpailuttaa tarjoukset ja miettiä tarkkaan lainan takaisinmaksukykyäsi ennen lainan hakemista.

Lainaa vakuuksilla vai ilman vakuuksia


Lainaa ilman vakuuksia ja vakuuksien kanssa – mitä eroa?

Lainaa voidaan ottaa joko vakuuksien kanssa tai ilman. Pääasiallinen ero näiden kahden välillä liittyy siihen, millä tavoin lainanantaja suojautuu mahdollista luottotappiota vastaan.


Vakuudellinen laina

Vakuudellinen laina tarkoittaa lainaa, jossa lainanottaja tarjoaa lainanantajalle jonkinlaisen vakuuden lainan takaisinmaksusta. Yleensä tämä vakuus on jotain konkreettista, kuten kiinteistö tai auto. Mikäli lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin, lainanantaja voi vaatia vakuuden realisoimista eli myymistä, jotta lainanottajan velka saadaan katettua.


Vakuudeton laina

Vakuudeton laina, kuten kertavippi, ei vaadi mitään vakuuksia. Tällöin lainanantajan riski on suurempi, koska luoton takaisinmaksuvarmistus perustuu puhtaasti lainanottajan maksukykyyn ja -haluun. Tästä syystä vakuudettomien lainojen korot ovat usein korkeammat kuin vakuudellisten lainojen.

Mikäli lainanottaja ei pysty takaisinmaksamaan vakuudetonta lainaa, lainanantaja voi viedä asian oikeuteen tai perintätoimistoon. Tällöin maksuhäiriömerkintä on todennäköinen seuraus.


Miten valita kumpi laina?

Valinta vakuudellisen ja vakuudettoman lainan välillä tulisi tehdä oman tilanteen, tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Jos sinulla on tarjota vakuus, saatat pystyä saamaan lainaa edullisemmilla koroilla. Toisaalta, vakuudeton laina on usein nopeampi ja yksinkertaisempi ratkaisu, jos tarvitset rahaa nopeasti eikä sinulla ole tarjota vakuuksia.


Mitä on henkilötakaus ja kuka voi toimia takaajana?

Henkilötakaus on yksi yleisimmistä takeen muodoista, jossa yksityishenkilö tai yritys antaa takauksensa jonkun toisen lainalle tai muulle velvoitteelle. Tällöin henkilötakaaja sitoutuu maksamaan velan, mikäli päävelallinen laiminlyö omat maksuvelvoitteensa. Henkilötakaus tarjoaa siis lainanantajalle lisäturvan lainan takaisinmaksulle.


Kuka voi toimia takaajana?

Periaatteessa kuka tahansa, joka täyttää lainanantajan asettamat kriteerit, voi toimia takaajana. Käytännössä takaajaksi pyydetään usein perheenjäsentä tai lähisukulaista, mutta takaajan ei tarvitse olla sukua pikalainan hakijalle. Tärkeämpää on, että takaajalla on riittävät taloudelliset resurssit ja luottotiedot kunnossa, jotta hän pystyy kattamaan lainan takaisinmaksun tarvittaessa. Takaajaksi valittavan henkilön on oltava myös juridisesti pätevä tekemään sopimuksia, eli hänellä on oltava riittävä ikä ja hän on oltava tajuissaan ja ymmärtäväinen sopimuksen teon aikana. Yksi vaihtoehto takaajalle, on hakea lainaa yhteishakijan kanssa.


Miten takaajaksi ryhdytään?

Takaajaksi ryhtyminen tapahtuu allekirjoittamalla takaussitoumus. Tässä sitoumuksessa takaaja lupaa maksaa lainan takaisin, jos lainaaja ei siihen pysty. Ennen takaussitoumuksen allekirjoittamista on tärkeää ymmärtää, mitä se pitää sisällään ja mitä velvollisuuksia takaaja sitoumuksella ottaa. Lainanantajan on myös lain mukaan annettava takaajalle riittävät tiedot luottosummasta, ehdoista ja seurauksista, jos lainanottaja ei pysty hoitamaan velvoitteitaan.


Asuntolainan takaus

Asuntolainan takaus on yksi yleisimmistä takaustavoista. Kuten muidenkin lainojen kohdalla, asuntolainan takauksessa toinen henkilö tai taho sitoutuu maksamaan velan takaisin, jos lainanottaja ei itse pysty sitä tekemään.


Ensiasunnon takaus

Ensiasunnon ostajan edessä on monia vaihtoehtoja asuntolainan takaamiseksi. Yksi yleisimmistä on valtion takaama asuntolaina, jota myöntää esimerkiksi Suomen valtion omistama Finnvera. Tällöin valtio toimii lainan takaajana ja sitoutuu maksamaan lainan takaisin, jos lainanottaja ei pysty siihen. Tämä on erityisen suosittu vaihtoehto nuorten ensiasunnon ostajien keskuudessa, sillä se lisää lainan myöntämisen todennäköisyyttä ja mahdollistaa asunnon ostamisen pienemmällä omalla rahalla.


Asunnon vakuusarvo

Asunnon vakuusarvo on myös merkittävä tekijä asuntolainan takaamisessa. Pankit katsovat asuntoa vakuutena lainaa myönnettäessä. Jos lainaa ei pystytä maksamaan takaisin, pankki voi myydä asunnon ja käyttää myyntitulot lainan takaisinmaksuun. Vakuusarvo määritellään usein asuntokaupan yhteydessä ja se voi olla esimerkiksi 70-80% asunnon ostohinnasta tai nykyarvosta.

Oli kyseessä sitten ensiasunnon takaus tai muu asuntolainan takaus, on tärkeää, että lainanottaja ja takaaja ymmärtävät kaikki ehdot ja velvoitteet. Muistathan, että luoton takaus on sitova sopimus, jolla on myös lainsäädännölliset seuraamukset.


Usein kysytyt kysymykset

Lainan takaus tarkoittaa sitä, että takaaja sitoutuu maksamaan lainasumman takaisin, mikäli lainanottaja ei sitä pysty tekemään. Tämä tehdään usein pankkilainoissa, jossa takaaja antaa lisävakuuden takaisinmaksulle. Lainan takaaja on siis ikään kuin vakuutus pankille siitä, että laina tullaan maksamaan takaisin. Takaajalla on suuri vastuu, joten takaajaksi ryhtymistä tulee harkita huolella.
Lainan takaus astuu voimaan, jos lainanottaja ei pysty hoitamaan lainanlyhennyksiään ajallaan. Tällöin takaaja on velvollinen maksamaan lainanottajan puolesta, jotta velan maksu ei viivästy. Takaajan on maksettava lainaa sovitun maksusuunnitelman mukaan, kunnes laina on maksettu kokonaan pois.
Lainan takaajaksi voi ryhtyä kuka tahansa, jolla on riittävästi tulotaso ja luottotiedot kunnossa. Yleensä takaajaksi pyydetään läheinen perheenjäsen tai ystävä.
Lainan takaajan pääasiallinen vastuu on maksaa laina takaisin, jos lainanottaja ei pysty sitä tekemään. Tämä tarkoittaa, että jos lainanottaja ei maksa lainaansa, takaajan on maksettava se. Tämä voi tarkoittaa joko osaa lainasta tai koko lainasummaa, riippuen takaussopimuksesta. Takaajan vastuu päättyy vasta, kun koko laina on maksettu takaisin.
Jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaansa takaisin, velka siirtyy takaajalle. Tämä tarkoittaa, että takaajan on maksettava laina takaisin. Jos takaaja ei myöskään pysty maksamaan lainaa, se voi johtaa vakaviin taloudellisiin seuraamuksiin, kuten ulosottoon tai luottotietojen menetykseen.
Lainan takausta ei yleensä voi peruuttaa jälkikäteen. Takaaja sitoutuu maksamaan lainan takaisin, jos lainanottaja ei sitä pysty tekemään, ja tämä vastuu päättyy vasta, kun laina on maksettu kokonaan takaisin.
Lainan takaajaksi ryhtymiseen liittyy tietyt vaatimukset, kuten riittävä tulotaso ja hyvät luottotiedot. Jos sinulla on huono luottohistoria, voi olla vaikeaa saada hyväksyntää takaajaksi. Lainanantajat haluavat varmistaa, että takaaja pystyy maksamaan lainatun summan takaisin, jos lainanottaja ei pysty tekemään sitä.
Kyllä, voit olla takaajana useammalle kuin yhdelle lainalle samanaikaisesti, kunhan sinulla on riittävästi tuloja kattamaan kaikki potentiaaliset lainanmaksut. Kuitenkin, on tärkeää muistaa, että jos joudut maksamaan yhden tai useamman lainan, se voi olla merkittävä taloudellinen rasite.
Normaalisti lainan takaaminen ei vaikuta takaajan luottotietoihin, ellei lainanottaja laiminlyö lainan maksamista ja takaaja ei pysty kattamaan lainaa. Jos takaaja ei maksa lainaa, kun lainanottaja laiminlyö sen, se voi johtaa merkintään takaajan luottotiedoissa.
Lainan takaus ja vakuus ovat molemmat keinoja taata kulutusluoton takaisinmaksu, mutta ne toimivat hieman eri tavoin. Vakuus on jotakin arvokasta, kuten kiinteistö tai auto, jonka lainanottaja antaa lainanantajalle takaisinmaksun vakuudeksi. Jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaa takaisin, lainanantaja voi ottaa vakuuden omistukseensa. Lainan takaus puolestaan tarkoittaa, että takaaja sitoutuu maksamaan velkasumman takaisin lainanottajan puolesta, jos tämä ei siihen pysty.
Yleensä lainan takaaminen ei tarjoa suoria taloudellisia hyötyjä takaajalle. Kuitenkin, se voi olla merkittävä apu ystävälle tai perheenjäsenelle, joka tarvitsee lainaa esimerkiksi asunnon ostoon, mutta ei saa lainaa ilman takausta. Takaajaksi suostuminen voi myös auttaa parantamaan suhteita muihin, mutta on tärkeää muistaa siihen liittyvät riskit.
Lainan takaajan rooli päättyy yleensä, kun laina on maksettu kokonaan takaisin. Joissakin tapauksissa voit keskustella lainanantajan kanssa takauksen lopettamisesta, jos esimerkiksi lainanottajan taloudellinen tilanne on parantunut merkittävästi. On kuitenkin harvinaista, että takaaja voisi lopettaa tehtävänsä ennen kuin luotto on maksettu täysin takaisin.
Jos lainan takaaja kuolee, se ei automaattisesti vapauta takaajaa hänen vastuistaan. Takaajan kuoleman jälkeen laina yleensä siirtyy takaajan kuolinpesälle. Jos kuolinpesä ei pysty maksamaan vippiä takaisin, lainanantaja voi periä lainasumman kuolinpesältä. Jos kuolinpesällä ei ole varoja lainan maksamiseen, lainanantaja voi joutua kärsimään tappion lainasta.
Kyllä, lainan takaus voi vaikuttaa takaajan mahdollisuuksiin saada omaa lainaa tulevaisuudessa. Kun takaajaksi ryhdytään, se on sitoumus maksaa toisen henkilön laina, jos tämä ei pysty sitä tekemään. Tämä voi vaikuttaa lainanantajien näkemykseen siitä, kuinka paljon lainaa takaaja voi ottaa itse, koska takaajan on kyettävä kattamaan sekä oma että takaamansa laina.
Lainan takaus ei yleensä vaikuta takaajan verotukseen. Takaaja ei saa vähentää omassa verotuksessaan takaamansa pikavipin korkoja. Jos takaaja joutuu maksamaan lainan, hän ei voi vähentää maksettua summaa omassa verotuksessaan. Jos takaaja saa korvausta takausvastuun toteutumisesta, korvaus on takaajalle veronalaista tuloa.
Lainan takaajan vaihtaminen riippuu lainanantajan säännöistä ja ehdoista. Joissakin tapauksissa se on mahdollista, mutta usein se vaatii lainanantajan suostumuksen. Uuden takaajan on myös täytettävä samat vaatimukset kuin alkuperäisen takaajan, kuten riittävä tulotaso ja hyvät luottotiedot.
Korvauksen saaminen riippuu takaussopimuksesta. Joissakin tapauksissa takaaja voi saada korvauksen lainanottajalta, jos joutuu maksamaan lainan. Kuitenkin, jos lainanottaja ei pysty maksamaan lainaansa takaisin, on epätodennäköistä, että hän pystyisi maksamaan korvauksen takaajalle. Tämän vuoksi on tärkeää miettiä huolellisesti ennen kuin suostuu toimimaan takaajana.

Sisällysluettelo


Viimeksi muokattu: